Naše usluge

Ustroj i vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija

  vođenje dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige primitaka i izdataka (KPI), knjige ulaznih (URA) i izlaznih računa (IRA)
  evidencije imovine, materijala, zaliha u maloprodaji i veleprodaji, propisane porezne evidencije i sl.
  salda konti kupaca i dobavljača

Izrada računovodstvenih i poreznih obračuna

  sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, novčani tijek, račun dobiti i gubitka)
  obračun amortizacije
  obračuni kamata, zajmova

Obračuni i evidencija ugovora o radu

  obračuni plaća i naknada
  pripreme za izradu godišnjih financijskih izvještaja
  porezne kartice radnika
  sve propisane porezne evidencije

Izrada godišnjih poreznih prijava

  porez na dohodak
  porez na dobit
  porez na dodanu vrijednost
  posebni porezi